งานเกี่ยวกับกองคลัง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด     ดาวน์โหลด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

- รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)  ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2561)  ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2561) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2561) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2562) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2562) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2563) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2563) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563) ดาวน์โหลด

รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2560  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2560  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2560  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2561  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2561  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 2561  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 2561  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.  2561 ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค.  2561 ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค.  2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.  2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด

 -รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด

 

รานงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม

- รานงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 30 มี.ค. 2561  ดาวน์โหลด

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 30 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 31 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 30 ก.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 31 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

-แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.หัวงัว ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561) ดาวน์โหลด

-แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.หัวงัว ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562) ดาวน์โหลด

-ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ดาวน์โหลด

-ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

-ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ดาวน์โหลด

-รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

-ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต