เอกสารเผยแพร่

# Title Download
ประมวลจริยธรรม อบต.หัวงัว Preview
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Preview
คู่มือร้องทุกข์จัดซื้อจัดจ้าง Preview
คู่มือร้องทุกข์ Preview
คู่มือลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ Preview
ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ Preview
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Preview
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคล Preview
ประกาศ ก.อบต. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล Preview
ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต Preview
ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Preview
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว Preview
ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม Preview
ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล Preview
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม Preview

การป้องกันการทุจริต