กองคลัง


นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

นางสาวปราณีย์  พิลาศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางอุดม ผจงรุ่งกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


-ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวทยิดา ชัยสิริธนากร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางกฤษณา จินพละ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page