คณะผู้บริหาร


นายอุดร ห้าวหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

โทร. 086-2548748


ว่าง

รองนายก อบต.หัวงัว

นายประเทือง พรหมทา

รองนายก อบต.หัวงัว

โทร. 082-1413411

นายคำ คำสุมาลี

เลขานุการนายก อบต.หัวงัว

โทร. 093-0567938

สมาชิกสภา อบต.

นายจันทึก บุญสุข

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลัวงัว

โทร.080-1682495

นายประดิษฐ์ สารภี

รองประธานสภา อบต.หัวงัว

โทร. 099-7831292

นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

เลขานุการสภา อบต.หัวงัว

โทร. 080-0043414

นายสมยงค์ สารภี

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 1

โทร. 084-4739634

นางดวงพร ผลพิมาย

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 1

โทร. 081-0740539

นายณรงค์ ช่อม่วง

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 2

โทร. 092-9590573

นายสุริยา สุวรรณรัตน์

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 2

โทร. 092-3419381

นางสุวารีย์ ผลเจริญ

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 3

โทร. 080-6194744

นายคมกริช เพ็งพินิจ

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 3

โทร. 087-8726515

นางลำดวน สมทิพย์

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 4

โทร. 085-6350668

น.ส.บุญญานุช แสงอินทร์

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 4

โทร. 081-9993561


-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 5


-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 5

นายจันทึก บุญสุข

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 6

โทร. 080-1682495

นายณรงค์เดช ช่างสลัก

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 6

โทร. 098-5804147

นายประดิษฐ์ สารภี

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 7

โทร. 099-7831292

นายจีระศักดิ์ บุญสุข

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 7

โทร. 086-2613829

นางบังอร คงอินทร์

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 8

โทร. 093-3816393

นางประไพ  วิเศษศาสตร์

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 8

โทร. 081-9998066

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page