สำนักปลัด

นายชวน สำนักนิตย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายชวน สำนักนิตย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปริญญา เสสสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวภัทราพร พนารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางพิมมณัฐฐา สาลีงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายฉันทวิทย์ อนุฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายภูธร พันเพ็ชร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริขวัญ ขันทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทรง ภูเงิน

คนงานทั่วไป

นายสมทิพย์ ทองเบาะ

นักการภารโรง


นางสาวดวงฤดี พุดโมก

คนงานทั่วไป

นายอภิสิทธิ์ เสรีภาพ

คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต