สำนักปลัด อบต.

นายปริญญา เสสสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายปริญญา เสสสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชาดินันท์ วรรณพราหมณ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวภัทราพร พนารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางพิมมณัฐฐา สาลีงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

นายภูธร พันเพ็ชร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสิริขวัญ คำสุมาลี

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสุรศักดิ์ คำสุมาลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทรง ภูเงิน

คนงาน

นายสมทิพย์ ทองเบาะ

นักการภารโรง

นางสาวดวงฤดี พุดโมก

คนงาน

นายอภิสิทธิ์ เสรีภาพ

คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page