หัวหน้าหน่วยงาน อบต.หัวงัว

นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

โทรศัพท์ 080-0043414

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

ไม่มีกรอบอัตรากำลัง

นายปริญญา เสสสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์ 087-7788501

นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 080-0043414

นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชกานแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 080-0043414

นางชญานิศ แร่วงคต

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 086-0040515

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page